Actueel in ons dorp

Hier houden we je op de hoogte van acties die we ondernemen. We vinden het belangrijk dat dorpsgenoten zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over schade en versterken en elkaar en anderen weten te vinden, krachten kunnen bundelen als het nodig is. Laat het Dorpsbelangen vooral weten als je vragen hierover of ideeën hebt. Wij willen eraan bijdragen dat iedereen hier veilig & goed kan blijven en komen wonen. 

Update april 2019: lees ons nieuwsbericht.

Informatiebijeenkomst versterkingsaanpak 19/12/’18

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 7d48056d83.JPEG

Door de Gemeente Loppersum is 30 november het plan van aanpak versterking gepresenteerd. Dorpsbelangen Zijldijk is zeer ontstemd over de wijze van informatievoorziening door de gemeente. Geïnteresseerde dorpsbewoners uit Zijldijk moeten naar Middelstum komen om 20.30 uur ’s avonds om de uitleg over hun dorp te horen. Ook andere kleine dorpen mogen reizen om informatie te vergaren.

Wij vinden dat de voorlichting door de wethouder zoveel mogelijk in de dorpen plaats moet vinden, en niet in dorpen op meer dan 10 km afstand. Daarom hebben wij de wethouder uitgenodigd om op 19 december ’s avonds naar het dorpshuis in Zijldijk te komen.

Ook hebben wij bezwaren bij de samenstelling van de lokale stuurgroep Loppersum. Dit hebben wij in onderstaande brief aan het College van B&W verwoord.

Zijldijk, 1 december 2018

Geacht college,

Wij hebben een uitnodiging ontvangen om voorlichting te krijgen over de versterkingsoperatie in ons dorp. U verwacht ons in Vita Nova in Middelstum op 19 december om 20.30 uur. Wij begrijpen niet of deze uitnodiging alleen bestemd is voor de besturen van de dorpsverenigingen of zijn alle inwoners welkom? Wij gaan er eerst vanuit dat alle dorpsbewoners uitgenodigd zijn.

De bijeenkomst in Middelstum lijkt ons dan geen goed idee. In onze dorpen leven veel ouderen die er tegenop zien om in het donker auto te rijden. En Middelstum is per openbaar vervoer vanuit Zijldijk niet bereikbaar. Deze mensen hebben ook recht op uitleg over wat hen te wachten staat. Eerder was u al bij ons in het dorpshuis over de versterkingsoperatie en toen bleek dat er veel interesse was in de toekomst van ons dorp. Wij verwachten veel van de versterking, bij de schadeafhandeling laat u het als overheid het behoorlijk afweten en u krijgt nu de kans dit geschonden vertrouwen te herstellen. Daarvoor nodigen wij u uit om op 19 december naar het dorpshuis in Zijldijk te komen om uw plannen te ontvouwen.

Ook willen wij aandacht voor de samenstelling van de lokale stuurgroep Loppersum. Wij missen daarin vertegenwoordigers van de burgers, met name die burgers die ook woningeigenaar zijn. Wij begrepen dat de drie woningbouwcoöperaties met eigendommen in de gemeente wel zitting hebben in de lokale stuurgroep. Voorkomen moet worden dat de indruk ontstaat dat alleen huurhuizen voor versterking in aanmerking komen. Daarom verzoeken wij u om de stuurgroep met vertegenwoordigers van particuliere huizenbezitters, het bedrijfsleven en landbouw aan te vullen.

W.g. Bestuur Dorpsbelangen Zijldijk

Reactie van de gemeente

Inmiddels heeft de wethouder telefonisch contact opgenomen. Hij zegt dat onze wens om de voorlichting in Zijldijk te geven niet haalbaar was gezien de korte tijd van voorbereiding. ook was hij bang dat de zaal van het dorpshuis niet groot genoeg was.

Inmiddels is de bijeenkomst geweest en hebben vijf (5!) dorpsbewoners de moeite genomen om naar Middelstum af te reizen.

Begin volgend jaar komen de wethouder en de NCG wel naar Zijldijk om meer uitleg te geven over de versterkingsoperatie.

Wij wachten nog op antwoord over de samenstelling van de lokale stuurgroep.

Informatieaanvraag versterkingsoperatie 26/11/’18

Onderstaande brief is verstuurd naar de gemeente Loppersum. Dorpsbelangen Zijldijk wil snel helderheid hebben over de gevolgen van de versterkingsoperatie voor ons dorp.

Aan College van B&W gemeente Loppersum

Molenweg 12, Loppersum

Zijldijk, 26 november 2018

Geacht bestuur,

Het Plan van aanpak inzake de versterkingsoperatie is op 22 november bekendgemaakt. Graag zouden wij meer te weten willen komen over dit advies en de uitwerking op ons dorp. In Zijldijk zijn er volgens de HRA norm nu 9 woningen aangemerkt als “normaal risicoprofiel buiten P90, binnen batches”. Dit roept bij ons een veelheid aan vragen op.

  • Welke woningen betreft dit? Zijn dit echt alleen woningen en niet ook bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen of bijvoorbeeld ons dorpshuis? Als het vanwege ‘binnen batches’ zou gaan om alleen woningcorporatiewoningen, wees u ervan bewust dat dit richting particuliere eigenaren hier steeds minder valt uit te leggen.
  • Wat betekent dit voor de bewoners? Zowel voor deze 9 gezinnen als ook voor de andere bewoners/eigenaren.
  • Zijn de andere woningen automatisch veilig verklaard?
  • Wat kunnen andere bewoners als ze twijfels hebben over de veiligheid van hun eigen woning, bedrijfsgebouw of ander type pand? Waar kunnen ze hun zorgen kwijt zodat waar gewenst of nodig daadwerkelijk actie op volgt? Dit is actueel in ons dorp omdat er veel nog niet opgeloste schade af te handelen is. De schadecijfers van alle gebouwen in ons dorp hebben we niet maar wel horen we verhalen, en niet alleen nu maar al veel langer is Zijldijk bevingsgevoelig, denk alleen maar aan de decennia geleden begonnen strijd met NAM betreffende de Boltemaheerd. Bij de beving dit voorjaar, nota bene op de laatste informatieavond van gemeente en NCG hier, schudde Zijldijk nog flink.
  • Op welke termijn kunnen we acties verwachten die deze woningen net zo veilig maken als andere woningen in Nederland?
  • Wat zijn de effecten voor de rest van het dorp. Minimaal 9 woningen waar mogelijk veel verandert kan grote impact hebben op ons dorp. Wij achten het van belang dat in eerste instantie niet alleen betreffende bewoners een fatsoenlijk duidelijk proces kunnen doorlopen maar dat er ook oog vanuit de gemeente is voor het dorp. Bereikbaarheid tijdens de herstelwerkzaamheden is van belang. Ook gezien omleidingsroute t Zandt en binnenkort het werkverkeer ten behoeve van de aanleg van de 380 kVa hoogspanningsleiding.
  • Welke plannen heeft de gemeente om het dorp net zo te informeren als de eigenaren van de 9 aangewezen woningen?
  • Welk effect heeft dit op de koppelkansen met verduurzaming? Wanneer kunnen we daarmee beginnen?

Deze vragen stellen wij ook omdat ons dorp meedoet met het project “duurzame dorpen” van de provincie Groningen. Wij willen wel verder met realisering van deze plannen. Graag zouden wij als bestuur daarom door u bijgepraat worden. Daarna kunnen we beslissen of er een openbare vergadering voor alle dorpsbewoners georganiseerd moet gaan worden.

Wij hopen op korte termijn van u te horen.

Met vriendelijke groet, Paragraaf

Bestuur Dorpsbelangen Zijldijk